• Ziua Armatei României

    „Astăzi, pe 25 octombrie, Ziua Armatei României, simţim o mare mândrie. Suntem urmaşii unei armate care a ştiut de fiecare dată să apere independența, suveranitatea, integritatea teritorială a statului. Avem un trecut glorios şi suntem datori să-l ducem mai departe. Suntem mândri de înaintaşii noştri“, a spus col.

  • Ceremonia de dezvelire și de sfințire a Monumentului Eroilor din Țara Făgărașului

    În data de 29 mai 2016, a avut loc în parcul din fața Catedralei Ortodoxe ”Sfântul Ioan Botezătorul”, din Făgăraș, ceremonia de dezvelire și de sfințire a Monumentului Eroilor din Țara Făgărașului, căzuți la datorie în Primul Ră

  • 1 aprilie 2016 - 110 ani de istorie ai Centrului de Instruire pentru Infanterie și Vânători de Munte „Constantin Brâncoveanu”.

    Centrul de Instruire pentru Infanterie şi Vânători de Munte "Constantin Brâncoveanu", continuator al tradiţiilor de luptă a Şcolii de Tragere a Infanteriei, a sărbătorit, vineri, 1 aprilie, o sută zece ani de existență, adăugând îndelungatei şi bogatei sale experienţe încă un an de neîntreruptă continuitate.

You are here

Examen de promovare în gradul profesional imediat superior din postul deReferent de specialitate gradul III în postul de Referent de specialitate gradul II

Nr. : A 723

Vineri, 28/02/2020

ANUNT,
privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior
din postul de Referent de specialitate gradul III în postul de Referent de specialitate gradul II,
din cadrul biroului management curricular

Postul pentru care se organizează examen este Referent de specialitate gradul II, din cadrul biroului management curricular la instrucție și educație a U.M. 01041 Făgăraş.
Principalele cerinţe ale postului sunt:
- studii superioare;
- vechime în muncă – minim 3 ani în funcţia şi gradul profesional în care este încadrat;
- calificative la evaluare – să fi obţinut, de la ultima promovare, cel puţin trei calificative la evaluarea performanţelor profesionale individuale, iar cel puţin două dintre acestea să fie de „foarte bine”;
- rezistenţă fizică la efort prelungit;
- spirit de iniţiativă, comunicare, lucru în echipă, rezistenţă la stres.
Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de promovare în funcţie sunt următoarele:
- cerere de participare la examen de promovare adresată comandantului unităţii militare organizatoare;
- copii ale documentelor de studii necesare promovării în funcţie*;
- copii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate profesionale, după caz.
Data limită până la care se poate depune cererea de participare este: 05.03.2020 ora 15.30.
Tipul probelor de examen, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
Proba scrisă: se desfăşoară la sediul U.M. 01041 Făgăraş, str. Tudor Vladimirescu nr. 66, judeţul Braşov, localitatea Făgăraş, în data de 16.03.2019, ora 09.00;
Rezultatul final la proba scrisă se afişează în data de 16.03.2020, ora 13.00 la sediul U.M. 01041 Făgăraş, str. Tudor Vladimirescu nr. 66;
Eventuala contestaţie privind rezultatul probei scrise se depune la sediul U.M. 01041 Făgăraş, str. Tudor Vladimirescu nr. 66, în data de 17.03.2020, până la ora 13.00; persoana de contact Cpt. Taflan Sorin, secretar, telefon 0268/214042, interior 111.
Rezultatul soluţionării contestaţiei cu privire la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 01041 Făgăraş, str. Tudor Vladimirescu nr. 66, în data de 18.03.2020.
Rezultatul final al examenului, după contestaţie, se afişează la sediul U.M. 01041 Făgăraş, str. Tudor Vladimirescu nr. 66, în data de 18.03.2020, ora 09.00.

- Tematica:
a. Codul muncii / Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 - republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
1. Dispoziţii generale;
2. Contractul individual de muncă;
3. Timpul de muncă şi timpul de odihnă;
4. Salarizarea;
5. Sănătatea şi securitatea în muncă;
6. Formarea profesională;
7. Reprezentanţii salariaţilor;
8. Răspunderea juridică.
b. Ordinul ministerului apărării naţionale nr. M. 46 din 17 mai 2017 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea şcolilor de aplicaţie, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 419 din 017.06.2017.
1.Organizarea școlilor de aplicație;
2. Consiliul de management al procesului educațional de formare profesională;
3. Documente manageriale;
4. Evaluarea internă a calității în formarea profesională;
5. Sancțiuni aplicate cursanților;
6. Încetarea calității de cursant.
c. Ordinul ministerului apărării naţionale nr. M 9 din 06.02.2013 pentru aprobarea „Normelor privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
1. Organizarea şi administrarea securităţii informaţiilor;
2. Protecţia personalului;
3. Protecţia fizică;
4. Dispoziţii finale.
d. Ordinul ministerului apărării naţionale nr. M 17 din 04.02.2012 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară aplicabil personalului civil din Ministerul Apărării Naţionale.
1. Dispoziţii generale;
2. Dispoziţii aplicabile personalului civil contractual;
3. Dispoziţii tranzitorii şi finale.
e. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 191_MO din 27.09.2019 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și desfășurarea activității de securitate și sănătate în muncă în Ministerul Apărării Naționale.
1. Dispoziţii generale;
2. Obligaţiile personalului pentru realizarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă;
3. Instruirea introductiv-generală;
4. Instruirea la locul de muncă

- Bibliografie:
a. Codul muncii / Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 - republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
- art. 1-9; art. 10-55; art. 58-67; art.73-86; art. 108 – 153; art. 154 – 158; art. 161 – 166; art.169 – 170; art. 171 – 187; art. 188 – 197; art. 205 – 213; art. 224 – 229; art. 257 – 280.
b. Ordinul ministerului apărării naţionale nr. M 46 din 17 mai 2017 pentru aprobarea ”Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea şcolilor de aplicaţie”, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 419 din 017.06.2017.
- art. 12-27; art. 36 -40; art. 42 – 58; art. 59 - 61; art. 63 – 71; art. 94 – 96; art. 97.
c. Ordinul ministerului apărării naţionale nr. M 9 din 06.02.2013 pentru aprobarea ”Normelor privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
- art. 5 – 29; art. 41 – 54; art. 60 – 73; art.94 – 102; art. 114 – 153; art. 427 – 434.
d. Ordinul ministerului apărării naţionale nr. M 17 din 04.02.2012 pentru aprobarea „Regulamentului de ordine interioară aplicabil personalului civil din Ministerul Apărării Naţionale”.
- art. 10 – 44; art. 45 – 81; art. 98 – 105.
e. Ordinul ministerului apărării naţionale nr. M 191 din 11.12.2007 pentru aprobarea „Instrucțiunilor privind organizarea și desfășurarea activității de securitate și sănătate în muncă în Ministerul Apărării Naționale”.
- art. 1 – 4; art. 36 – 37; art. 50 – 51; art. 53 – 54.

NOTE:
* - Documentele privind studiile, cursurile sau specializările se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii cu acestea.
1. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.