• Ziua Armatei României

    „Astăzi, pe 25 octombrie, Ziua Armatei României, simţim o mare mândrie. Suntem urmaşii unei armate care a ştiut de fiecare dată să apere independența, suveranitatea, integritatea teritorială a statului. Avem un trecut glorios şi suntem datori să-l ducem mai departe. Suntem mândri de înaintaşii noştri“, a spus col.

  • Ceremonia de dezvelire și de sfințire a Monumentului Eroilor din Țara Făgărașului

    În data de 29 mai 2016, a avut loc în parcul din fața Catedralei Ortodoxe ”Sfântul Ioan Botezătorul”, din Făgăraș, ceremonia de dezvelire și de sfințire a Monumentului Eroilor din Țara Făgărașului, căzuți la datorie în Primul Ră

  • 1 aprilie 2016 - 110 ani de istorie ai Centrului de Instruire pentru Infanterie și Vânători de Munte „Constantin Brâncoveanu”.

    Centrul de Instruire pentru Infanterie şi Vânători de Munte "Constantin Brâncoveanu", continuator al tradiţiilor de luptă a Şcolii de Tragere a Infanteriei, a sărbătorit, vineri, 1 aprilie, o sută zece ani de existență, adăugând îndelungatei şi bogatei sale experienţe încă un an de neîntreruptă continuitate.

You are here

Examen de promovare în gradul profesional imediat superior din postul de Economist gradul II în postul de Economist gradul I

Nr. : A 1933

Marţi, 04/06/2019

Postul pentru care se organizează examen este Economist gradul I, din cadrul microstructurii salarizare şi decontări la contabil şef din structura financiar-contabil a U.M. 01041 Făgăraş.
Principalele cerinţe ale postului sunt:
- studii superioare;
- vechime în muncă – minim 3 ani în funcţia şi gradul profesional în care este încadrat;
- calificative la evaluare – să fi obţinut, de la ultima promovare, cel puţin trei calificative la evaluarea performanţelor profesionale individuale, iar cel puţin două dintre acestea să fie de „foarte bine”;
- rezistenţă fizică la efort prelungit;
- spirit de iniţiativă, comunicare, lucru în echipă, rezistenţă la stres.
Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de promovare în funcţie sunt următoarele:
- cerere de participare la examen de promovare adresată comandantului unităţii militare organizatoare;
- copii ale documentelor de studii necesare promovării în funcţie*;
- copii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate profesionale, după caz.
Data limită până la care se poate depune cererea de participare este: 07.06.2019 ora 15.30.
Tipul probelor de examen, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
Proba scrisă: se desfăşoară la sediul U.M. 01041 Făgăraş, str. Tudor Vladimirescu nr. 66, judeţul Braşov, localitatea Făgăraş, în data de 19.06.2019, ora 09.00;
Rezultatul final la proba scrisă se afişează în data de 19.06.2016, ora 13.00 la sediul U.M. 01041 Făgăraş, str. Tudor Vladimirescu nr. 66;
Eventuala contestaţie privind rezultatul probei scrise se depune la sediul U.M. 01041 Făgăraş, str. Tudor Vladimirescu nr. 66, în data de 20.06.2019, până la ora 13.00; persoana de contact Mr. Dogaru Cristian, secretar, telefon 0268/214042, interior 111.
Rezultatul soluţionării contestaţiei cu privire la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 01041 Făgăraş, str. Tudor Vladimirescu nr. 66, în data de 21.06.2019.
Rezultatul final al examenului, după contestaţie, se afişează la sediul U.M. 01041 Făgăraş, str. Tudor Vladimirescu nr. 66, în data de 21.06.2019, ora 09.00.

- Tematica:
1. Norme metodologice privind organizarea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi şi instrucţiunile de aplicare;
2. Principii şi reguli bugetare;
3. Atribuţii şi competenţe privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea, şi plata cheltuielilor instituţiilor publice;
4. Conţinutul, modul de întocmire şi utilizare a registrelor şi formularelor privind activitatea financiară şi contabilă;
5. Obiectul şi conţinutul controlului financiar-preventiv;
6. Norme generale privind documentele justificative şi financiar contabile;
7. Formele de înregistrare în contabilitate;
8. Execuţia bugetară în instituţiile publice;
9. Principii şi reguli privind inventarierea elementelor de activ şi pasiv.
10. Drepturi şi obligaţii ale personalului civil contractual din Ministerul Apărării Naţionale;
11. Răspunderea materială a militarilor şi a personalului civil.
- Bibliografie:
1. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (M.Of. nr. 629/26.08.2002).
2. Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare (M.Of. nr. 155/20.07.1995).
3. Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare (M.Of. nr.492/28.06.2017).
4. Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii pulice, cu modificările şi completările ulterioare (M.Of. nr. 852/20.12.2010).
5. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare (M.Of. nr. 597/13.08.2002).
6. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare (M.Of. nr. 72/05.02.2003).
7. Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (M.Of. nr. 688/10.09.2015).
8. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, cu modificările şi completările ulterioare (M.Of. nr. 824/14.11.2002).
9. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 192/2002 privind reglementarea drepturilor de natură salarială ale funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare (M.Of. nr. 949/24.12.2002).
10. Hotărârea Guvernului nr. 105/2009 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară şi contabilă şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, cu modificările şi completările ulterioare (M.Of. nr. 105/20.02.2009).
11. Hotărârea nr. 621/2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare (M.Of. nr. 36/27.08.2018).
12. Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casă ale unităţilor socialiste, cu modificările şi completările ulterioare (M.Of. nr.64/06.07.1976).
13. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările şi completările ulterioare (M.Of. nr.10/09.12.2015).
14. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi pasiv, cu modificările şi completările ulterioare (M.Of. nr.704/20.10.2009).
15. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale cu modificările şi completările ulterioare (M.Of. nr. 37/23.012.2003).
16. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2332/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare (M.Of. nr.721/06.09.2017).
17. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi completările ulterioare (M.Of. nr.963/30.12.2014).
18. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţii publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare (M.Of. nr.1186/29.12.2005).

NOTE:
* - Documentele privind studiile, cursurile sau specializările se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii cu acestea.
1. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.